Регионален исторически музей - Русе
"All that I experienced afterwards had already been in Roustchouk". Elias Canetti

ПРОФИЛ НА КУПУВАЧА

Вътрешни правила за провеждане на процедури по възлагане на обществени поръчки в Регионален исторически музей - Русе

ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА ЧРЕЗ ПУБЛИЧНО СЪСТЕЗАНИЕ С ПРЕДМЕТ:
„Доставка на Професионална 3D техника, необходима за обслужване на дейността на ПРОЕКТ 15.2.1.038 - Интерактивна визуализация на древноримското културно наследство в трансграничния регион между България и Румъния – ARCHIVE” по Програма за трансгранично сътрудничество Interreg V-A Румъния-България 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския фонд за регионално развитие

публикувано на 23.08.2016 г.

Решение за откриване на процедура за възлагане на обществена поръчка

Обявление за поръчка

Документация

Образец 3.1 - Техническо предложение

Образец 4.1 - Ценово предложение

Приложение към техническа спецификация


 

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

ЗА ОПОВЕСТЯВАНЕ НА ЦЕНОВИ ОФЕРТИ ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА


 

На 20.09.2016 г. от 12:15 часа, в сградата на Регионален исторически музей - Русе, гр. Русе, пл. Ал. Батенберг № 3, ет. 1 , ст. 16, Комисията по чл. 51, ал.1 от ППЗОП, във връзка с чл. 103, ал. 1 от ЗОП, назначена със Заповед №№151/14.09.2016 г. на директора на Регионален исторически музей – Русе, във връзка с обявената процедура за възлагане на обществена поръчка чрез публично състезание с предмет: „Доставка на Професионална 3D техника, необходима за обслужване на дейността на ПРОЕКТ 15.2.1.038 - Интерактивна визуализация на древноримското културно наследство в трансграничния регион между България и Румъния – ARCHIVE” по Програма  за трансгранично сътрудничество Interreg V-A Румъния-България 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския фонд за регионално развитие“ ще отвори и оповести ценовите оферти на участниците, които отговарят на предварително обявените условия на възложителя.


 

Съгласно чл. 57, ал. 3 от Правилника за прилагане на Закона за обществените поръчки при отваряне на ценовите предложения могат да присъстват участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване.

Оригинален файл (.doc)

Публикувано в 18:22ч. на 16.09.2016 г.


Протокол №1

Публикувано в 10:42 ч. на 27.09.2016 г.

Протокол №2

Публикувано в 10:42 ч. на 27.09.2016 г.

Решение за класиране на участниците и определяне на изпълнител на обществена поръчка

Публикувано в 10:42 ч. на 27.09.2016 г.


Обявление за възложена поръчка

Публикувано в 17:42 ч. на 18.11.2016 г.

Техническо предложение

Публикувано в 17:42 ч. на 18.11.2016 г.

Ценово предложение

Публикувано в 17:42 ч. на 18.11.2016 г.

Договор

Публикувано в 17:42 ч. на 18.11.2016 г.


Обявление за приключване на договор за обществена поръчка

Публикувано в 16:42 ч. на 12.12.2016 г.