Регионален исторически музей - Русе
"All that I experienced afterwards had already been in Roustchouk". Elias Canetti

 Project acronym: ArcheoDanube

Project title: Археологическият парк в градска среда като инструмент за местно устойчиво развитие

Programme: Програма Дунав

Duration: 07/2020 - 12/2022

Partner countries: Словения, Унгария, Румъния, Хърватска, Германия, България, Чешка република, Австрия, Молдова, Босна и Херцеговина, Сърбия

Проектът ArcheoDanube завърши успешно първия период от реализирането си в края на 2020 г. Този етап стартира през юли 2020 г. с рамковото планиране (WP-T1). Лидер на WP T1 е Институтът за защита на културното наследство на Словения (ZVKDS).

Подготовката на документ „Методология на партньори за събиране на изходна информация“ (D.T1.1.1) започна с цел да се установят начините за събиране на данни за началното проучване. Основната цел беше да се селектира информация за европейските, националните и регионални закони и стратегии, свързани с археологическото наследство. Документът служи за събиране на информация за проекти, отнасяща се за археологически паркове на европейско и национално ниво, чрез принос на самите участници. Използвани бяха общи електронни таблици, които позволяват на партньорите да споделят своите данни и да разглеждат всички съответни теми. Въз основа на събраната информация е изготвено базовото проучване (D.T1.1.2.), чиято цел е обобщаване на положението, свързано с опазването на наследството при планиране на ландшафта, принципите на градския дизайн и културния туризъм. За целите на това проучване са анализирани международни конвенции, харти и други документи. Проучването включва също транснационален преглед и сравнение на националните политики и стратегии, както и системите за археологическо планиране, използвани в страните партньори по проекта.

През първия период беше разработено също и „Изходно проучване (D.T1.1.3)“. Основната цел на този резултат е да обобщи основните констатации и предложения от началното изследване във визуални презентации. Презентацията на английски беше подготвена и преведена на националните езици на партньорите, които от своя страна ще я използват, за да представят проучването на местните заинтересовани страни.

Разработването на „Общи насоки за участието на заинтересованите страни (D.T1.2.1)“ също бе подготвено през този първи период. Анализът на заинтересованите страни описва процеса и резултата от идентифицирането на хора, подкрепящи наследството, за развитие на археологическите паркове и създаването на групи от заинтересовани страни на ARCHEODANUBE. Данните са събрани чрез проучване, проведено в периода октомври - декември 2020 г. и включват всички десет партньори по проекта. Анализът показа, че представителите на публичните власти могат ясно да бъдат идентифицирани, а самите те са дали съгласието си да участват в групите като заинтересовани страни. Бяха установени и допълнителен кръг от хора от сферите на културата, туризма, наследството и медиите, които биха имали отношение към проекта ARCHEODANUBE.

Подготвени резултати:

D.T1.1.1 Методология за събиране на изходна информация от партньорите

D.T1.1.2 Обобщение на краткото базово проучване

D.T1.2.1 Разработване на общи насоки за участието на заинтересованите страни

Проектът ArcheoDanube е съфинансиран от фондовете на Европейския съюз (ЕФРР, IPA, ENI) и българското правителство.

Проектът се изпълнява от транснационалната програма „Дунав“, с подкрепата на Европейския фонд за регионално развитие, съфинансиран от Европейския съюз и България.

Facebook страница на проекта: https://www.facebook.com/ArcheoDanube/

Уебсайт на проекта: http://www.interreg-danube.eu/archeodanube