Регионален исторически музей - Русе
"All that I experienced afterwards had already been in Roustchouk". Elias Canetti

 Археологическият парк в градската среда като средство за устойчиво местно развитие – АrcheoDanube

Акроним на проекта: ArcheoDanube

Име на проекта: Археологическият парк в градската среда като средство за устойчиво местно развитие

Програма: Програма за транснационално сътрудничество „Дунав“ 2014-2020

Продължителност: 07/2020 - 12/2022

Страни партньори: Словения, Унгария, Румъния, Хърватия, Германия, България, Чехия, Австрия, Молдова, Босна и Херцеговина, Сърбия

ДУНАВСКОТО културно наследство в градовете е богато и разнообразно, но е пренебрегнато поради липсата на общи политики, знания и ресурси. Всички партньори се сблъскват с еднакви предизвикателства, а именно: как да се представи и интегрира археологическото богатство в модерната социална среда, как да бъде съвместено то със застроените части в градовете, как да се интегрират запазените останки към нови сгради и как да се постигнат устойчиво развитие, икономически ефект и видимост отвъд месното население (културен туризъм).

Проектът ще подобри и ускори сътрудничеството между партньорите в програмата „Дунав“, за да се запази, подпомогне и облагороди културното наследство посредством археологически паркове – инструмент за развитието на архео-туризъм. Проектът проправя пътя към създаването на конкретни планове, обучения, инструменти и пилотни акции за подобряването на ефективността на културните обекти с цел подпомагане на нови инициативи.

При все това, проектът ще бъде и средство, чрез което местните ще могат да управляват, контролират и запазят своите културни и исторически ресурси. Още повече, проектът ще спомогне за все по-тесни връзки между местната и глобалната култура.

За да бъдат културните ценности запазени и достъпни за следващите поколения, необходимо е да се създаде концепция за интегрирано планиране. Този проект ще промотира именно разбирането за археологическите паркове като концепция, която съвместява археологическото богатство, развитието на градската среда и културния туризъм.

ArcheoDanube се изпълнява по програма за транснационално сътрудничество „Дунав“ 2014-2020 и се финансира съвместно от фондовете ЕФРР, ЕИС, ИПП и Министерството на Регионалното Развитие и Благоустройството.

Facebook страница на проекта: https://www.facebook.com/ArcheoDanube/

Уебсайт на проекта: http://www.interreg-danube.eu/archeodanube