Регионален исторически музей - Русе
"All that I experienced afterwards had already been in Roustchouk". Elias Canetti
Проф. д-р Николай Иванов Ненов

Роден: гр. Русе, 31.12.1966 г.
Директор на РИМ – Русе

Образование:

2015 – професор по музеология
2007 – доцент по етнография
2001 – квалификация на обучител по музейни образователни програми
1999 - образователна и научна степен "доктор".
1987-1992 - магистър по Български език и литература и История, Великотърновски университет "Св. Св. Кирил и Методий".

Професионален опит:

2009 - етноложко проучване в Нитра и Шахи, Р. Словакия, тема “Етнология на града”, Словашка академия, стипендиантска програма
2009 – участник в проект „Гражданско образование за споделяне на култура: културата като ресурс за местно развитие”, Trust CEE, Нов български университет
2009 – съорганизатор на международен семинар „Мобилност на музейните колекции”, Русе, Министерство на културата
2009 – участник в семинар “Museums Literacy”, MUSLY, “Audience Policies in museums for low school level people”, Брюксел, Белгия
2008 – участник в музеоложко обучение от Bayerisches Hospitationsprogramm für Fachkräfte aus europäischen Museen, Archiven und Bibliotheken, Мюнхен, Германия
2008 - участник в Четвъртата годишна регионална конференция „“New Directions: Using Museum Assets in the 21 Century”, Букурещ, Румъния
2008 – участник в Международна среща по троглодитизма “The Troglodyte Heritage”, Гуадикс, Гранада, Испания
2008 – участник в Salzburg Global Seminar, Achieving the Freer Circulation of Cultural Artifacts, Session 453, Австрия
2007 – съорганизатор на музеоложки семинар „Добри практики на музеите от Северна България”, Министерство на културата
2007 – участник в Четвъртата годишна регионална конференция „Enriching Museum Experiences. A Symposium on Museum Education and Marketing”, Букурещ, Румъния
2006 - участник в семинар “Тренинг за културни оператори „Устойчиво културно наследство”, проект на Британския съвет, Bath, England
2006 – участник в семинар “Тренинг за културни оператори и развитие на музейни умения „Културен туризъм в България”, проект на Университета в Болоня и Нов български университет
2005-2010 – съорганизатор на туристическо експо „Уикенд туризъм“ и Фестивал на туристическите атракции и анимации, Община Русе
2005 – етноложко проучване в пет града на Р. Македония, тема “Етнология на града”
2005 – участник в международна музеоложка конференция “Do Museum Still Meter? Making the Case, finding the Ways, Regional Colloquium”, Букурещ, Румъния.
2005 – участник в семинар “Училище по туризъм”, проект на Университета в Болоня и Нов български университет, в Червия, Италия.
2005 – участник в международна музеоложка конференция ‘Story telling in museum contexts: innovative pedagogies to enhance personnel competence’, Торино, Италия.
2004 – участник в международни семинари за археологически методи за проучвания на културното наследство, Кумбрия, Англия и Слайго, Ирландия, Grampus Heritage Ltd., по програма CULTURE 2000.
2004 - съавтор и съорганизатор на Магистърска програма “Културно-историческо наследство и екскурзоводство”, Русенски университет, гост-лектор, Катедра БЕЛИ, Русенски университет
2003 – участник в международен семинар за музеен мениджмънт, Мюнхен, Bayerisches Staatsministerium fur Wissenschaft, Forschung und Kunst aus Mitteln der Bayerischen Staatskanzlei.
2003 – партньор на Евро-български културен център, София по проекта “Културното наследство – стратегии за развитието на културния туризъм”.
2003-2004 – член на редакционната колегия на списание “Пристан”, месечно магазинно издание за Русе
2003 - научен сътрудник I степен - с решение на Научния съвет на Етнографския институт с музей - София.
2002-2006 - гост-лектор по дисциплината "Български фолклор", катедра БЕЛИ, Русенски университет
2001-2003 - съавтор и съорганизатор на Магистърска програма “Етнология и лингводидактика”, Русенски университет, гост-лектор, Катедра БЕЛИ, Русенски университет
2001 – директор на Регионален исторически музей - Русе
2000 - член на Съюза на учените в България, клон Русе
1999 – участник в международен проект за изучаване културата и традициите на българските преселници в Южна Молдова, проект на Етнографски институт с музей, БАН, Институт за фолклор, БАН и Комратски държавен университет, Молдова.
1999 - научен сътрудник II степен - с решение на Научния съвет на Етнографския институт с музей - София.
1999 - член на редакционната колегия на Асоциация по антропология, етнология и фолклористика “Онгъл”.
1999 - защитена докторска дисертация.
1998-2006 – организатор на Пролетни младежки четения по етнология в Русе.
1997 - член на редакционната колегия и научен секретар на Известия на Исторически музей - Русе.
1996-2001 - хоноруван асистент и гост-лектор по дисциплината "Етнокултурни и религиозни общности в Европа", катедра Европеистика, Русенски университет.
1996 - уредник в Исторически музей - Русе.
1995 – репортер в Регионален телевизионен център - Русе
1993 - съосновател на Научен център по фолклор и литература "Свети Димитър Басарбовски" при Русенския университет, зам. председател.
1992 - съосновател на Асоциация по антропология, етнология и фолклористика "Онгъл" - София.
1988-2006 – участник и ръководител на теренни етноложки проучвания в региона на Русе, Бяла, Тутракан, Исперих, Полски Тръмбеш, Червен бряг, Лъки, Средни Родопи, организирани от Великотърновския университет, Асоциация по антропология, етнология и фолклористика "Онгъл", НЦФЛ "Св.Димитър Басарбовски", Исторически музей – Русе.

Членство в професионални организации:

2009 -  Сдружение „Приятели на музея“ - Русе, член на управителния съвет.
2006 – Национален съвет за нематериално културно наследство, Министерство на културата, София, член.
2004 – Сдружение „Дунавски карнавал“ - Русе, член.
2002 – Сдружение Съвет по туризъм – Русе, член на управителния съвет.
2001-2003 - Асоциация “Музей”, член на Управителния съвет.
2000 – Съюз на учените – България, член.
2000 - Сдружение “Европейски пространства 21”, съосновател.
2000 - Клуб “Отворено общество” - Русе, член на Управителния съвет.
1999 - Клуб “Приятели на природонаучните музеи в България”, клон Русе, член на Управителния съвет.
1991 - Асоциация по антропология, етнология и фолклористика “Онгъл”, член на Управителния съвет.

Реализирани проекти::


Културната екосистема - Изкуство и Знание, образователна програма,
Исторически музей - Русе, подкрепен от Център за изкуства “СОРОС”, 1999.
100 интервюта за Русе и русенци , изследователска програма за устни истории Клуб “Отворено общество” - Русе, подкрепен от Фондация "Отворено общество", 1999.
Баба, внуче и куче, образователна програма, Исторически музей, подкрепен от Клуб Отворено общество, 1999.
Икономическо картографиране на микросоциалното урбанистично пространство, изследователска програма, НПО “Информационни технологии и общество”, подкрепен от Клуб Отворено общество, 1999.
Културни различия и гражданско общество, изследователска програма, подкрепен от Клуб Отворено общество, 1999.
Властта на гражданското общество. Общинският съвет - и свой, и чужд, медиен проект, НПО “Европейски пространства 21”, подкрепен от Клуб "Отворено общество", 2000.
Площадът и Гълъбите. Жизнена среда и регионална идентичност, екология и култура, НПО Клуб Приятели на Природонаучния музей и Исторически музей - Русе, подкрепен от Клуб "Отворено общество", 2000.
Таланти в куфар, образователна програма, Исторически музей, подкрепен от Клуб Отворено общество, 2000.
Преодоляване на затвореността на етническите групи - българи, евреи, арменци, турци, цигани, в Русе и улесняване на контактите и взаимното разбиране, изследователска програма, НПО “Обединен етнос”, подкрепен от Клуб Отворено общество, 2000.
Етноложкото познание - ключ към локалната селищна традиция. ИВАНОВО’ 2000, изследователска програма, подкрепен от Фондация "Отворено общество", 2000.
Арнаудовите четения - мост между поколенията,  (НЦФЛ “Св. Димитър Басарбовски”), изследователска програма, Фондация "Отворено общество, 2000.
История на дървото, образователна програма, Исторически музей, подкрепен от Център за Музеи, галерии и изобразителни изкуства, Министерство на културата, 2001.
Всекидневна и обредна култура на селата Семерджиево и Ястребово, Русенско, Исторически музей - Русе, подкрепен от Международен център за проблемите на малцинствата и културните взаимодействия, 2001.
Аудиозаписи в село Юпер, подкрепен от Министерство на културата, 2001.
Наследство - маршрути - туризъм. Политика за оптимизиране на диалога, Асоциация Музей, подкрепен от Център за изкуства "Сорос", 2001.
Баби и внуци пеят в интернет, културен проект, Асоциация "Онгъл", подкрепен от Министерството на културата, 2001.
Консервация и реставрация на палеонтологична сбирка, изследователски проект, Исторически музей, подкрепен от Художествени проекти на Община Русе, 2001.
Тутракан - разкази и етническа памет, изследователски проект, Исторически музей, подкрепен от Фондация "Отворено общество", 2001.
Консервация на Венера, стрели и скитски меч, Исторически музей, подкрепен от Художествени проекти на Община Русе, 2002.
Културното наследство и стратегия за развитието на културен туризъм, съвместно с Евро Българския Културен Център, подкрепен от Министерство на културата, 2003.
Етнология на града в Република Македония, изследователски проект, подкрепен от Министерството на образованието, 2004.
Фолклорът – мост между поколенията, изследователски проект, подкрепен от Национален фонд "Култура", Министерство на културата, 2005.
Двуезичен водач „Сексагинта Приста – Ятрус“, Регионален исторически музей, подкрепен от Художествени проекти на Община Русе, 2007.
Венера по долния Дунав, проект, подкрепен от ФАР – ТГС, в партньорство с Националния музей по археология – Констанца, Румъния, 2008.
За едно общо бъдеще, изследователски проект, подкрепен от ФАР – ТГС, в партньорство с Общински съвет – Гюргево, Исторически музей – Гюргево, 2009.
Адаптиране на студентите от Русенски университет „Ангел Кънчев” към реален производствен процес чрез провеждане на студентски практики във фирми, подкрепен от Оперативна програма “Развитие на човешките ресурси”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд, партньор на Русенски университет, 2009.

Консултант на автентични аудио записи от Русенско
касети № 30-45 на ИИК „РОД”, София, 1996-1997

Сценарист на документални филми

„По пътя... на юг от Дунав”, 29 мин., АРЕНА МЕДИЯ, 2009.
„Българският Шантеклер”, 15 мин, БНТ, 2007.
„Невидяната България. Пътешествие в Русенския край”, 4 епизода, 120 мин, ТОТ, Арена медия, 2004-2006.

Изложби

Обредни хлябове от Русенско, 2000
Именуване на Русе през вековете, 2002
Светът на скалите в Русенско, 2004
Българската стая, 2004
Рокли и шапки от Русчук, 2005
Храна и хранене в Модерността, 2006
Жената в обществото, 2007
Селото девица – Градът блудница, 2008
Домът, 2009

Публикации:

I. Монографии:
1. Българската хайдушка епика, ИИК "РОД", София 1999, 160 с.
2. Летописът на свещеник Кирил и фолклорът на село Беляново, ИИК „РОД“, София, 2006, ISBN 978-954-476-041-0, 160 с.

 

ІІ. Съставителство и редакторство на научни сборници:

1. Тетово - теренни проучвания и материали, Русе 1995 (в колектив)
2. Известия на Исторически музей – Русе, т.5, Русе 1998 (в колектив), ISSN 1311-0942.
3. Живата старина. Юбилеен сборник по случай 150 г. от рождението на Д. Маринов, Русе, 1999, (в колектив)
4. Арнаудов сборник, т.1, Русе 1998, (част 1)
5. Арнаудов сборник, т.2, Русе 2001, (част 1)
6. Русе - портрет на века, ИИК "РОД" ISBN 954-476-021-0, София 2000, 408 с.
7. Известия на Исторически музей – Русе, т.6, Русе 2000 (в колектив), ISSN 1311-0942.
8. “Визия за Русе 2010, A vision of Rousse 2010”, Русе 2001, Примакс ООД Русе, ISBN 954-9972-30-5 (в колектив)
9. Светци и фолклор, Годишник на Асоциация “Онгъл”, т.2, София 2001, ISSN 1311-493X (в колектив)
10. Пътеводителче из преданията по Русенските Ломове, ИИК “РОД”, ISBN 954-476-023-7, София 2001.
11. Култ и обредност, Годишник на Асоциация “Онгъл”, т.2, София 2001, ISSN 1311-493X (в колектив)
12. Арнаудов сборник, т. 3, Русе 2003, (част 1)
13. Тихите арменци, сборник статии, ИИК “РОД”, Русе 2002, ISBN 954-476-026-1.
14. Тутракан - разкази и етническа памет, ИИК “РОД”, ISBN 954-476-027-Х, София 2002, с.320.
15. Известия на Исторически музей – Русе, т. 7, Русе 2002 (в колектив), ISSN 1311-0942.
16. Езици на общуването, Годишник на асоциация “Онгъл”, т. 3, ИИК “РОД”, София 2003 (в колектив) ISSN 1311-493 X.
17. Табачка. Теренни проучвания и материали, София 2004, ИИК “РОД”, ISBN 954-476-034-2, с. 197.
18. Известия на Исторически музей – Русе, т. 8, Градът - Етнология, Русе 2004 (в колектив), ISSN 1311-0942.
19. Етнос и менталност, Годишник на асоциация “Онгъл”, т. 4, ИИК “РОД”, София 2004 (в колектив) ISSN 1311-493 X.
20. Известия на Исторически музей – Русе, т. 9, Градът – Археология и История, Русе 2005 (в колектив), ISSN 1311-0942.
20. Етнология Urbana, ИИК “РОД”, (в колектив), София 2005, ISBN 954-476-036-9, 296 с.
21. Цветкова, Н., Плаках, когато се разделях с училището. Устни и визуални спомени за Немското училище в Русе (1926-1944 г.), ред. Н. Ненов, Русе 2005, с. 48, ISBN 954-476-037-1.
22. Река Дунав – поминък и култура, Тутракан 2006, 336 с., Съст. Н. Ненов (с Д. Иванова), ISBN-10: 954-8775-46-8, ISBN-13:978-954-8775-46-5.
23. Арнаудов сборник, т. 4, Русе 2006, (част 1).
24. Известия на Исторически музей – Русе, т. 10, Русе 2006 (в колектив), ISSN 1311-0942.
25. Русенската "Кървава сватба". Власт и фолклор в Нова България от 1910 г. (в съавторство с Т. Моллов), ISBN-10: 954-304-213-6, ISBN-13: 978-954-304-213-5, www.liternet.bg, 2006.
26. Етнология и демонология, София, 2007, (в колектив), ИИК „РОД“, ISBN 978-954-476-044-1.
27. Арнаудов сборник, т. 5, Русе, 2008 (част 1, съвместно с В. Донева).
28. Добри практики в дейността на регионалните музеи в Северна България, ИИК “РОД”,  Русе 2008, ISBN 978-954-476-045-8.
29. Известия на Регионален исторически музей – Русе, Град-Етнология-Музей, т. 13, Русе 2008.
30. Рошкева, Р., Цветкова, Н., Училището на Notre Dame De Sion в Русе (1897-1948), (ред. Н. Ненов), Русе.
31. Pentru un viitor impreuna/ За едно общо бъдеще, Humanitas, Bucuresti, 2009 (в съавторство с Мариана Конович).
32. Българската Vita Sexualis, София (в колектив) 2009.
33. Владетелят и светецът, част І, Годишник на Асоциация „Онгъл”, т. 7, (в колектив), ИИК „РОД“, София 2009.
34. Владетелят и светецът, част ІІ, Годишник на Асоциация „Онгъл”, т. 8, (в колектив), ИИК „РОД“, София 2009.

 

ІІІ. Научно-популярни:

1. Пътеводител по маршрутите на културното наследство, ИИК “РОД”, ISBN 954-476-024-5,  София 2001
2. Пътеводител по маршрутите на културното наследство, (Второ допълнено издание) ИИК “РОД”, ISBN 954-476-028-87,  София 2002
3. 100 години Русенски музей. Био-библиографски справочник, ИИК “РОД”, ISBN 954-476-033-4, Русе 2004
4. Русе – още един поглед. Илюстрована история/ Point of view: Rousse. Illustrated history,
ИИК “РОД”, ISBN – 10: 954-476-039-3, ISBN – 13: 978-954-476-039-7, Русе 2006.
5. Кратък водач,  Регионален исторически музей - Русе, ИК "Парнас", Русе 2006.
6. Върбанов, В., Драгоев, Д., Сексагинта Приста – Ятрус, водач, съст. и редактор Н. Ненов, „Европейски пространства 21“, Русе 2007.
7. Русе – пътеводител по туристически маршрути/ Ruse – Tourist itinerary guidbook, Издателска и рекламна къща „Парнас“, Русе 2008.
(тук добави всички водачи с DVD)
8. Да открием Русе. Учебно помагало по Русезнание, ИИК „РОД”, Русе 2010, с. 64.

ІV. Научни съобщения:

1992
Произход, характер и социални функции на войнишките паметници в Русенско, сп. Български фолклор, кн.1, С., 1992, с.90-97, ISSN 0323-9861.

1994
2. Хайдутин на кол и на бесило, В: Интерпретация и оценка на литературната творба, Русе 1994, с.16-21

1995
3. Потекло и развитие на образа на хайдушкия байрактар, сп. Проглас, кн.2, ВТ 1995, 77-82.

1996
4. За бойните сцени в хайдушката епика, сп. Пир, бр.2, ВТ 1996, 115-120.
5. "Бакаджиците" в топонимията и фолклора, сп. Български фолклор, кн.1, 1996, с.105-109.
6. Темата за греха в хайдушките песни, В: Библия, фолклор, литература, ВТ 1996, с.51-56
7. Рефлексии на войнските посветителни обреди във фолклорната култура (общ поглед), сп. Анали, кн.1-4, С., 1996, с.100-105.

1997
8. За семантиката на топонима "Карнобатска кория" в контекста на хайдушката епика, В: Тракиецът и неговия свят, С., 1997, 292-296.

1998
9. Темата "Бащино/свекрово имане" в контекста на хайдушката епика, В: Дарове и съкровища на Балканите. Шести балканистичен форум, Банско'97, Благоевград 1998, с.247-253.
10. "Злокобната" любов на Саафет и Юрдан или "кървавата баня" в Русе, В: Годишник на Етнографския музей - Пловдив, Пловдив 1998, с.146-151.
11. Двойният жертвеник при с.Красен, Русенско, В: Известия на исторически музей - Русе, т.5, Русе 1998, с.47-56. (в съавторство със Сн.Генчева)
12. Трапезата в хайдушките песни, сп.Български фолклор, кн.3, София 1998, с.58-60. ISSN 0323-9861.
13. Начини за времеизмерване през срочната военна служба (фолклорни паралели), Годишник на Асоциация "Онгъл", т.1, София 1998, 154-156.
14. "Паметници" на Св.Трифон Зарезан от Русенско, Годишник на Асоциация "Онгъл", т.1, София 1998, 68-70.

1999
15. Русенският период в етнографското дело на Д. Маринов, В: Живата старина. Сборник със статии по повод 150 г. от рождението на Д. Маринов, Русе 1999, 28-30.
16. Сватбеното шествие в песен от с.Юпер, Русенско, В: Фолклорното родство, материали от Пети четения на асоциация "Онгъл", С., 1999, с.45-47.

2000
17. Култът към Св. Марина в песенния фолклор от Североизточна България,  В: 1100 г. от успението на Св. Иван Рилски, ИИК “РОД”, София, 2000, 105-110.
18. Сюжетът "Календар" в маскарадно шествие от Средновековна България, В: Арнаудов сборник, т.1, Русе 2000, 55-57.
19. Русенски чешити и известни луди. Поглед към социокултурната ситуация (в съавт. с Цв. Ненова), В: Известия на Исторически музей - Русе, т.6., 2000, с.98-104.
20. Прояви на стила Български модерн между двете световни войни в Русе (в съавт. с Н. Цветкова), В: Известия на ИМ - Русе, т.6. 2000, с.84-91.
21. Кралимаркова стъпка - Катър излери при с. Кошарна, Русенско, В: Известия на Исторически музей - Русе, т.6, Русе 2000, с.194-195.
22. Българският градски модел. Русе, В: Русе – портрет на века, София 2000, с.12-29.

2001
23. "Несъществуващите" светци, В: Култ и обредност, Годишник на Асоциация “Онгъл”, т.2, София 2001, 42-45.
24. “Пробития камик” при с. Писанец, Русенско, В: Годишник на Асоциация “Онгъл”, т.2, София 2001, 225-227.
25. Названията на град Русе. Фолклорни модели на именуването, В: Арнаудов сборник, т.2, Русе 2001, 13-20.
26. Русенци и река Дунав. Размитите черти на локалната идентичност, В: Научни трудове, т.38, серия 1, Европеистика, Русенски университет “А. Кънчев”, Русе 2001, с.137.
27. Карнавалът в Русе и Българският градски модел, сп. Български фолклор, кн. 4, 2001, с. ???
28. Рефлексии на народната култура във взаимоотношенията "град-село" – Народна култура на балканджиите, т.2, Габрово 2001, с.49-52.
29. Хайдушките песни в Русенско, Юбилеен сборник 35 г. нумизматично дружество “Червен”, Русе 2001, с.70-73.
30. Аспекти на етнотрансформационните процеси през българското Възраждане, В: Родопите, човекът и песента, Неделино 2001, с.45-51.

2002
31. Арменците в традиционната менталност на българите, В: Тихите арменци, Русе 2002, с.127-133.
32. Аязмото на Света Марина край село Каран Върбовка, Русенско (фолклорни измерения на култа), сп. Българска етнология, кн. 2, София 2002
33. Съвременните политически митове в българското медия пространство. Европа и Шенген - В: Научни трудове, т.38, серия 11, Европеистика, РУ “А. Кънчев”, Русе 2002, с.73-75. (в съавторство с Цв. Ненова)
34. Иманярски предания и историческа памет. По материали от с.Широково, Русенско – В: Народната култура на балканджиите, т.3, Габрово 2002, с.73-80.
35. Свети Георги - покровител на Европейския етнокултурен кръг, В:Етър – етноложки проучвания, т.4, Габрово 2002, с.235-238.
36. Вълчарите. Лекуване с вълча паст, В:Етър – етноложки проучвания, т.4, Габрово 2002, с.69-78.
37. Градът на залеза. Непознатият Тутракан, сп. Брод, бр.1, 2002 Русе.
38. Чезнещи села, живи гробища. Места на паметта, В: Известия на Исторически музей – Русе, т.7, Русе 2002, ISSN 1311-0942, с.102-110.
39. Тутракан – модели на града, В: Тутракан – разкази и етническа памет, София, 2002, с.11-23.

2003
40. Локално наследство и традиционни ценности. Общуване с наследството, В: Езици на общуването, Годишник на асоциация “Онгъл”, т.3, ИИК “РОД”, София 2003, с.68-71.
41. Руснаците в Русе. 1945 г., В: Езици на общуването, Годишник на асоциация “Онгъл”, ИИК “РОД”, София 2003, с.203-205.
42. Площадите на Русе, В: Алманах за историята на Русе, т. 4, Русе 2003, с.
43. За авторството на първият български етнографски албум, В: Арнаудов сборник, т.3, Русе 2003, с.12-16.
44. Песенните и приказнични шествия на животни и българските маскаради, В: Studia protobulgarica et medievalia europensia. В чест на проф. В. Бешевлиев, София 2003, ISBN 954-9942-55-4, с.519-525.
45. Съветската армия в устните разкази и колективната памет – В: Сб. България след 1944. История, проблеми, тенденции, Шумен 2003, с.226-229.
46. Детските игри в град Тутракан, В: Юбилеен сборник в чест на проф. Й. Йорданов, В. Търново 2003, с.346-349.
47. Домашната войнска традиция - предистория на хайдушката дружина, В: Известия на Исторически музей – Кюстендил, т.7, Кюстендил 2002, с.207-210.

2004
47. Бележки за фолклора и историята, В: Табачка. Теренни материали и проучвания, София 2004, ИИК “РОД”, ISBN 954-476-034-2, с.164-197.
48. Употребата на коноп в обреди от Русенско, В: Растителният и животинския свят в традиционната култура на българите, София 2003, с.224-228.
49. Пантеонът на възрожденците в Русе, Страстите на локалната общност, сп. Български фолклор, кн.1-2, с.68-78, 2004.
50. Етнология и културен туризъм, В: Фолклор, културно наследство и туризъм, Бургас 2004, с.66-71.
51. Летописецът срещу поп Мартин. Фолклорна памет и локална идентичност, В: Етнос и менталност, Годишник на Асоциация “Онгъл”, т.4, София 2004, с. 61-67.
52. Народен празничен календар, Глава Втора, В: Бъзовец (селищно проучване), Русе 2004, с. 56-81. (в съавторство с М. Донев в текста за Св. Трифон Зарезан), ISBN 954-8190-41-9.
53. Пощенските картички на Стария Русе, В: Известия на Регионален исторически музей – Русе, т. 8, Градът – Етнология, Русе 2004, с. 309-318.
54. Празник на заврения зет в село Тетово, Русенско, В: Народната култура на балканджиите, ЕМО «Етъра», т. 4, Габрово 2004.

2005
55. Ракията в рекламните послания, В: Ракията на българина, ЛЕНИ-АН, Русе 2005, с. 49-52, ISBN 954-8190-44-3.
56. Русе пред избор на приоритети. Локална идентичност и преход, В: Етнология Urbana, ИИК “РОД”, София 2005, с. 256-282.
57. Кантар джами боба в Тутракан. Динамика на фолклорната култура в малкия български град, В: Проблеми на българския фолклор, т. 10, Фолклор, идентичност, съвременност, С., 2005, с. 391-394.

2006
58. Култът към бобите в Тутракан, В: Река Дунав – поминък и култура, Тутракан 2006, ISBN-10: 954-8775-46-8, ISBN-13:978-954-8775-46-5, с. 157-164.
59. Свещеник Кирил Стоев и неговите летописни бележки за с. Беляново, Русенско, В: Арнаудов сборник, т. 4, Русе 2006, с. 56-61.
60. Житейски разкази от Русенско за Отвъдното и Пътя към него, В: Между ангели и демони, София 2006, с. 151-157.
61. Страхът от индустриалния град в биографичния разказ на мигранта, Известия на Регионален исторически музей - Русе, т. 10, Русе 2006, с. 269-274.
62. Нематериалното културно наследство и процесът на музеефикация, В: България Италия, дебати, локални култури, традиции, София 2006, с.72-77.
63. Русе – още един поглед, В: Русе – още един поглед. Илюстрована история/ Point of view: Rousse. Illustrated history, ИИК “РОД”, ISBN – 10: 954-476-039-3, ISBN – 13: 978-954-476-039-7, Русе 2006, с. 1-4.
64. Градски митове и локална идентичност. По примера на Русе и Котел, В: Studia Balkanica Bohemo-slovaca, VI, svazek 1, Matice Moravska, Brno 2006, 539-547 pp.
65. Легендите и преданията за Демир баба – фолклор или литература, В: Академик Михаил Арнаудов – ученият и творецът, София, 2006, с. 122-128.

2007
66. Преданията за жидове исполини и борба с биволи от село Старо село, Тутраканско – звено от сакралната връзка с култовия център Демир баба, В: Етнология&Демонология, ИИК „РОД“, София 2007, с. 96-105.
67. Музеят като обект и субект на културния туризъм, В: Българската култура между държавата и пазара, София, 2007, с. 267-270.
68.  Аязмото на Света Марина при село Сяново, Тутраканско, В: Конференция Проф. Тодор Ив. Живков и съвременната българска фолклористика, етнология и антропология, Петекстон 2007, ISBN 978-954-457-040-8, с. 109-118.

2008
69.  Преданията за река Батмиш и аязмото при манастира от Липнишката гора, В: Известия на Регионален исторически музей – Русе, т. 11, Русе 2007, с. 221-230.
70.  Обичаят "Зарязване" в деня на Свети Трифон и Царят на лозята, В: Арнаудов сборник, т. 5, Русе 2008, с.227-230.
71. Рокли и шапки от стария Русе. Храна и хранене. Разказване на истории в музеен контекст, В: Добри практики в дейността на регионалните музеи в Северна България, ИИК “РОД”,  Русе 2008, с. 86-92.
72. Младежките бригади от 70-те и 80-те г. на ХХ век в биографичните разкази, В: Етнология на пространството, ч. 2, Годишник на Асоциация „Онгъл“, т. 6, София 2008, с. 267-275.

2009
73. Градския мит “Къщата на Калиопа”, В: Известия на Регионален исторически музей – Русе, Град-Етнология-Музей, т. 13, Русе 2008.
74. Поглед към названията на селищата в Русенско, В: Състояние и проблеми на българската ономастика, В. Търново, „ИВИС” 2009, ISBN 978-954-8387-31-6, с. 454-464.
75. Еротиконът от Птицекомбината. Vita sexualis на социализма, В: Българската Vita sexualis, София 2009, с. 100-114.
76. Да разкажем за себе си/ Telling Our Story, В: Pentru un viitor impreuna/ За едно общо бъдеще, Humanitas, Bucuresti 2009, с. 13-26.
77. Етническите другите и националната култура. Градът като поле за диалог на етнонацията и мултикултурните общности, В: Владетелят и светецът, част ІІ, Годишник на Асоциация „Онгъл”, т. 8, ИИК „РОД“, София 2009, стр. 142-148.
78. Градските митове за Калиопа и Мидхат, Саафет и Йорданчо. Светът на старите русенци/ The Urban myths about Calliope and Midhat, Saafet and Yordancho. The world of old time Rousee residents, В: Общите граници на разбирателството/ Common borders of understanding, IMIR, София, 2009, с. 177-192. 
79. Надгробните паметници като културно наследство, В: Социјални и духовни аспекти на материјалната култура/Social and Spiritual Aspects of Material Culture (Зборник на трудови од конференцијата одржана во Охрид, 20-22.09.08/Collection of articles from the Conference held in Ohrid 20-22.09.08), Институт за етнологија и антропологија, ПМФ, Скопје/Institute of Ethnology and Anthrpology, Faculty of Natural Sciences and Mathematics, Skopje, 2009 (eds. Svetieva, Ashtalkovska).
80. Дунавският карнавал в Русе – приближения до властта, В: Маскарадът и времето, Перник, 2009, с. 79-86.
81. Димитър Маринов и маскарадната традиция на Старо село, Тутраканско, В: Маскарадът и времето, Перник, 2009, с. 87-97.
82. European heritage buildings tourist itinerary guidebook, In: Museums, Monuments and tourism, Cultura si civilizatie la Dunarea de jos XXVII, Calarasi 2009, pp.53-56.

2010
83. Роль фотографии в изследования в визуальная антропологии, В: Этнографическая фотография.- Архе­оло­гия, Этнология и Фол­ь­клористика Кавказа, Тбилиси, 2010, с. 468-470. (съвместно с М. Лория)
84. Русезнание – музейно образование, В: Принципите на музейната мрежа и образованието. Учебният музей, функции и стратегии, София.

 

ЦИТИРАНИ ТРУДОВЕ

Ангелова, Д., Румънското училище в Тутракан в спомените на неговите български възпитаници, В: Етнос и менталност, Годишник на Асоциация "Онгъл", т. 4, София 2004, с. 254: Тутракан - разкази и етническа памет, съст. Н. Ненов, София 2004.

Бобев, А., Книжовно-фолклорни текстове в ръкописи от Народната библиотека "Св. Св. Кирил и Методий", В: Етнос и менталност, Годишник на Асоциация "Онгъл", т. 4, София 2004, с. 211: Ненов, Н., Сюжетът "Календар" в маскарадно шествие от средновековна България, В: Арнаудов сборник, т. 1, Русе 2000.

Бърчева, М., Сиракова, И., Табакова, Е., Улицата на града - отвън и отвътре (За бъдещата експозиция в Регионален исторически музей - Русе), В: Български фолклор, София 2004, кн. 1-2, с. 112: Русе - портрет на века, съст. Н. Ненов, София 2000.

Гергинова, В., Всекидневна храна на българските арменци (по материали от град Пазарджик), В: Делници и празници в живота на българите, Варна 2006, с. 448: Тихите арменци, съст. Н. Ненов, Русе 2002.

Григоров, Г., Сакрална защита на българската държава в нейния езически период, В: Езици на общуването, Годишник на Асоциация "Онгъл", т. 3, София 2003, с. 48: Ненов, Н., Българската хайдушка епика, София 1999.

Денова, С., Култът към Гьон баба в Пловдив, В: Известия на Регионален исторически музей - Русе, т. 8, Русе 2004, с. 135: Ненов, Н., Кантар джами боба в Тутракан. Динамика на фолклорната култура в малкия български град, В: Проблеми на българския фолклор, т. 10, Фолклор, идентичност, съвременност, София 2005; същия - Тутракан - разкази и етническа памет, съст. Н. Ненов, София 2002.

Дживтерева, С., Митопоетични паралели в обредните текстове по Коледа и при баене, В: Арнаудов сборник, т. 1, Русе 2000, с. 71: Ненов, Н., Българската хайдушка епика, София 1999.

Дживтерева, С., Баладата "Георги Грозния" - произход на сюжета и място в българската митопоетична традиция, В: Арнаудов сборник, т. 3, Русе 2003, с. 31: Ненов, Н., Българската хайдушка епика, София 1999.

Димитрова, Д., Наблюдения върху родилни практики. По материали от Русе, В: Култ и обредност, Годишник на Асоциация "Онгъл", т. 2, София 2001, с. 130: Русе - портрет на века, съст. Н. Ненов, София 2000.

Димитрова, Д., Русенската градска кухня между традиционно и модерно, В: Юбилеен сборник в чест на проф. Й. Йорданов, В. Търново 2003, с. 353: Ненов, Н., Българският градски модел. Русе, В: Русе - портрет на века, София 2000.

Димитрова, Д., Обредната градска кухня на Русе, В: Известия на Регионален исторически музей - Русе, т. 8, Русе 2004, с. 80: Ненов, Н., Българският градски модел. Русе, В: Русе - портрет на века, София 2000; същия - Русе - портрет на века, София 2000.

Димитрова, Д., Русенския музикален "портрет на века", В: Арнаудов сборник, т. 4, Русе 2006, с. 114: Ненов, Н., Българският градски модел. Русе, В: Русе - портрет на века, София 2000; същия - Русе - портрет на века, София 2000.

Димитрова, Д., Димитър Сакакушев - "Няколко думи за себе си". Биография и авторефлексивност, В: Известия на Регионален исторически музей - Русе, т. 10, Русе 2006, с. 267: Ненов, Н., Българският градски модел. Русе, В: Русе - портрет навека, София 2000; същия - Русе - портрет на века, София 2000.

Дойков, В., Градовете близнаци Русе и Гюргево - един еврорегион в действие: поглед към миналото, настоящето и бъдещето, В: Научни трудове на Русенски университет, т. 44, серия 5.3. Европеистика, Русе 2005, с. 31: Ненов, Н., Небесните покровители на Русинград и Гюргевград, В: Пристан, бр. 5, Русе 2003.

Иванова, Д., Отмъщението на отхвърлените. Аспекти на отношенията моми-ергени. По материали от Тутраканско, В: Етнос и менталност, Годишник на Асоциация "Онгъл", т. 4, София 2004, с. 204: Тутракан - разкази и етническа памет, съст. Н. Ненов, София 2002.

Иванова, Д., Автобиографията на дядо Юсну в слово и визия, В: Известия на Регионален исторически музей - Русе, т. 8, Русе 2004, с. 393: Ненов, Н., Българският градски модел. Русе, В: Русе - портрет на века, София 2000; същия - Русе - портрет на века, София 2000.

Иванова, Д., Девети септември 1944 г. като хронотоп в разказите на русенци, В: Етнология Urbana, София 2005, с.194: Ненов, Н., Българският градски модел. Русе, В: Русе - портрет на века, София 2000; същия - "Съветската армия" в устните разкази и колективната памет, В: България след 1944 - история, проблеми, тенденции, Шумен 2002; същия - Русе - портрет на века, съст. Н. Ненов,  София 2000.

Иванова, Д., Бръснарят като разказвач, В: Арнаудов сборник, т. 4, Русе 2006, с. 46: Ненов, Н., Българският градски модел. Русе, В: Русе - портрет на века, София 2000.

Иванова, М., Панаирът на "Света Марина" край село Ботево, Варненско, В: Арнаудов сборник, т. 3, Русе 2003, с.110: Ненов, Н., Култът към Св. Марина в песенния фолклор от Североизточна България,  В: 1100 г. от успението на Св. Иван Рилски, ИИК “РОД”, София, 2000; същия - Аязмото на Света Марина край село Каран Върбовка, Русенско (фолклорни измерения на култа), сп. Българска етнология, кн.4, София 2002.

Иванова, Д., Димитрова, Д., Река Дунав в разказите на русенци, В: Река Дунав - поминък и култура, Тутракан 2006, с. 195: Ненов, Н., Русенци и река Дунав. Размитите черти на локалната идентичност, В: Научни трудове на Русенския университет, т. 38, Русе 2001; същия - Българският градски модел. Русе, В: Русе - портрет на века, София 2000; същия - Русе - портрет на века, София 2000.

Йорданов, С., Изображение на митични същества върху сграфито керамика от средновековния град Червен, В: Етнос и менталност, Годишник на Асоциация "Онгъл", т. 4, София 2004, с. 285: Ненов, Н., Табачка - теренни материали и проучвания, София 2004.

Калоянов, А., Моллов, Т., Старобългарското БАЛВАН и топонимите от типа Балван в българското етнично землище, В: Studia protobulgarica et medievalia europensia. В чест на проф. В. Бешевлиев, София 2003, с. 518: Ненов, Н., Българската хайдушка епика, София 1999.

Малчев, Р., Тутракан и текето "Демир баба" - в търсене на сакралната връзка, В: Река Дунав - поминък и култура, Тутракан 2006, с. 156: Ненов, Н., Легендите и преданията за Демир баба - фолклор или литература (под печат).

Малчев, Р., Сакрализирането на един фитонимичен словообразователен модел в българските фолклорни балади, В: Арнаудов сборник, т. 4, Русе 2006, с. 82: Ненов, Н., Българската хайдушка епика, София 1999.

Маринчев, Т., Топонимичната ситуация на изток от средновековната епископия Буково, в контекста на етничното усвояване, В:Арнаудов сборник, т. 2, Русе 2001, с. 21: Ненов, Н., Култът към Св. Марина в песенния фолклор от Североизточна България,  В: 1100 г. от успението на Св. Иван Рилски, ИИК “РОД”, София, 2000.

Миков, Л., Накшбендския шейх Сабри Хюсеин (Софта баба) и неговото тюрбе в Тутракан, В: Български фолклор, София, кн. 2-3, с. 45: Тутракан - разкази и етническа памет, съст. Н. Ненов, София 2002.

Рангочев, К., Планини и морета в българският юнашки епос, В: Българите в Северното Причерноморие. Изследвания и материали, т. 7, В. Търново 2000, с. 440: Ненов, Н., Българската хайдушка епика, София 1999.

Рангочев, К., Структурни особености на българската менталност - "Кръстов"/ "Кръстова гора", В: Арнаудов сборник, т. 3, Русе 2003, с. 31: Ненов, Н., Българската хайдушка епика, София 1999.

Рашкова, Н., Трифон Зарезан, вино и кукери (Адаптация на фолклорна обредност в новосъздаден градски празник), В: Брегът - морето - Европа, АИ "М. Дринов", София, с.282: Ненов, Н., Карнавалът в Русе и българският градски модел, сп. Български фолклор, кн. 4, София 2000.

Рошкева, Р., Цветкова, Н., Домакинско-майчинско училище на дружество "Добродетел" в град Русе, В: Арнаудов сборник, т. 2, Русе 2001, с. 119: Русе - портрет на века, съст. Н. Ненов,  София 2000.

Рошкева, Р., Цветкова, Н., Храна и хранене у арменците в Русе, В: Тихите арменци, Русе 2002, с. 97: Русе - портрет на века, съст. Н. Ненов,  София 2000.

Рошкева, Р., Цветкова, Н., Из всекидневието на русенци (свободно време:заведения, клубове, излети), В: Известия на Регионален исторически музей - Русе, т. 8, Русе 2004, с. 152: Ненов, Н., Българският градски модел. Русе, В: Русе - портрет на века, София 2000;

Рошкева, Р., Цветкова, Н., Из всекидневието на русенци (игри, почивка, спортен отдих), В: Юбилеен сборник в чест на проф. Йордан Йорданов, В. Търново 2003, с. 345: Русе - портрет на века, съст. Н. Ненов, София 2000.

Рошкева, Р., Женското дружество "Закрила" в Русе, В: Арнаудов сборник, т. 3, Русе 2003, с. 166: Ненов, Н., Русе - портрет на века, съст. Н. Ненов, София 2000.

Савова, В., Йорданова, А., Човекоядството в апокрифни и фолклорни текстове, В: Култ и обредност, Годишник на Асоциация "Онгъл", т. 2, София 2001, с. 130: Ненов, Н., Българската хайдушка епика, София 1999.

Симеонова, Г., Литература за българския град по автори, В: Институции - създатели на нова духовност, Проблеми на българската градска култура, т. 2, София 2003, с. 218: Ненов, Н., Русе - портрет на века, София 2000.

Сиракова, И., Празникът "Никулден" в Русе. По вестник "Русенска поща" и спомените на русенци от 20-те години на ХХ век до наши дни, В: Известия на Регионален исторически музей - Русе, т. 8, Русе 2004, с. 54: Ненов, Н., Българският градски модел. Русе, В: Русе - портрет на века, София 2000; същия - Русе - портрет на века, София 2000.

Станева, Д., Приемственост на свещените места в Троянско, проследена в местната топонимия и легенди, В: Старопланински проучвания, 1, София 1999, с. 73: Ненов, Н., Темата за греха в хайдушките песни, В: Библия, фолклор, литература, В. Търново 1996.

Станева, Д., Кукувден в Малък Преславец, Силистренско, В: Арнаудов сборник, т. 1, Русе 2000, с. 87: Ненов, Н., За сватбеното шествие в песен от село Юпер, Русенско, В: Фолклорното родство, София 1999.

Станева, Д., Албумът на дядо Юсну. Опит за визуалноантропологическа характеристика, В: Култ и обредност, Годишник на Асоциация "Онгъл", т. 2, София 2001, с. 130: Русе - портрет на века, съст. Н. Ненов, София 2000.

Станева, Д., Косата, брадата и мустаците като знаци в българската фолклорна култура, В: Арнаудов сборник, т. 2, Русе 2001, с. 71: Ненов, Н., Българската хайдушка епика, София 1999.

Станева, Д., Слугинството в Русе през първата половина на ХХ век - форма на социализация и културен обмен, В: Езици на общуването, Годишник на Асоциация "Онгъл", т. 3, София 2003, с. 202: Ненов, Н., Българският градски модел. Русе, В: Русе - портрет на века, София 2000.

Тихолова, Д., Библейски и фолклорно-митологични паралели в разказа "Последна радост" на Й. Йовков. Чудаците - пророци, В: Арнаудов сборник, т. 1, Русе 2000, с. 154: Ненов, Н., Българската хайдушка епика, София 1999.

Тончева, В., Варианти на един кумулативен песенен модел, В: Известия на Регионален исторически музей - Русе, т. 8, Русе 2004, с. 336: Ненов, Н., Сюжетът "Календар" в маскарадно шествие от средновековна България, В: Арнаудов сборник, т. 1, Русе 2000.

Тончева, В., Музикален фолклор и национални визуални медии (България и Македония - 2005 г.), В: Музикални хоризонти, извънреден брой, година ХL, София 2006, с. 37: Ненов, Н., Етнология и културен туризъм, В: Фолклор, културно наследство и туризъм, Бургас 2004.

Тончева, С., Изкуство и памет. Или Русенското площадно пространство в снимки, В: Изкуствоведски четения, София 2005, с. 317: Ненов, Н., Пътеводител из маршрутите на културното наследство, София 2001, същия - Русе - портрет на века, съст. Н. Ненов, София 2000.

Цветкова, Н., Плаках, когато се разделях с училището. Устни и визуални спомени за Немското училище в Русе (1926-1944 г.), Русе 2005, с. 5: Русе - портрет на века, съст. Н. Ненов, София 2000, същия - Прояви на стила Български Модерн между двете световни войни в Русе, В: Известия на Исторически музей - Русе, т. 6, Русе 2000 (в съавторство с Н. Цветкова).

Цветкова, Н., Рошкева, Р., Сватбите в Русе през първата половина на ХХ век, В: Делници и празници в живота на българите, Варна 2006, с. 392-393: Русе - портрет на века, съст. Н. Ненов, София 2000, същия - "Злокобната" любов на Саафет и Юрдан или "кървавата баня" в Русе, В: Годишник на Етнографския музей - Пловдив, Пловдив 1998.

Янкова, В., Към стереотипите на града в българския фолклор, В: Известия на Регионален исторически музей - Русе, т. 8, Русе 2004, с. 224: Русе - портрет на века, съст. Н. Ненов, София 2000.

 

Калоянов, А., Българските чудеса в „Сказание за Железния кръст“, В: „Сказание за Железния кръст“ и епохата на цар Симеон“, В. Търново 2007, с. 20: Генчева, С., Ненов, Н., Двойният жертвеник при с. Красен, Русенско, Известия на Исторически музей – Русе, т. 5, Русе, 1998.

Димитрова, Д., Музиката в градската празничност на Русе, В: Арнаудов сборник, т. 5, Русе 2008, с. 215: Ненов, Н., Българският градски модел, В: Русе – портрет на века, София 2000.
с. 218: Ненов, Н.,Рефлексии на народната култура във взаимоотношенията град – село, В: Народна култура на балканзджиите, т.2 Габрово 2001
с. 219: Ненов, Н., Карнавалът в Русе и Българският градски модел, В: Български фолклор, кн. 4, София 2000.
с. 219: Ненов, Н., Бележки за фолклора и историята, В: Табачка – теренни материали и проучвания, София 2004.
с. 226: Ненов, Н., Тутракан – модели на града, В: Тутракан. Разкази и етническа памет, София 2002.
С. 226: Ненов, Н., Преданията за река Батмиш и аязмото при манастира от Липнишката гора, В: Известия на Регионален исторически музей – Русе, т. XI, Русе 2007.

Манолова, Г.,  Снимката – израз на живота, В: Арнаудов сборник, т. 5, Русе 2008, с. 94: Ненов, Н., Пощенските картички на стария Русе, В: Известия на Регионален исторически музей – Русе. Градът – Етнология, Книга VIII, Русе 2004.

Иванов, И., Селищните истории, В: Алманах за историята на Русе, т. VI, Русе 2006, с. 168-169: Ненов, Н., Табачка. Теренни материали и проучвания, София 2004.

Григоров, Гр., Послесмъртният „живот“ на героите, В: Етнология и демонология, ИИК „РОД“, София, 2007, с. 120: Ненов, Н., Българската хайдушка епика, София, 1999.

Моллов, Т., Войнската задушница на Петровден през 895 г. и българския фолклор, В: Етнология на пространството, част 1, ИИК „РОД”, София 2008, с. 166: Ненов, Н., Българската хайдушка епика, София, 1999.

Янкова, В., Култът към Баллъ баба във всекидневието на хората в Шуменско. В: Всекидневието: места, памет, езици, „Фабер”, Велико Търново. 2009, с. 131: Ненов Н. Летописът на свещеник Кирил и фолклорът на село Беляново, Русе, 2006. 

 

Отзив на Албена Малчева, електронно списание „Онгъл”, бр. 1, за сборника „Етнология и демонология”, (съст. Н. Ненов, в колектив), София, 2007, ISBN: 978-954-476-044-1. http://www.spisanie.ongal.net/literature/Otziv_Ethnology_Demonology.htm