Регионален исторически музей - Русе
"All that I experienced afterwards had already been in Roustchouk". Elias Canetti
Искрен Валентинов Великов

Роден в гр. Русе на 24.12.1984 г.
Уредник в отдел “Най-нова история” към Регионален исторически музей – Русе
E-mail: iskren.velikov@gmail.com

Образование и професионална квалификация:
2016 Зачисляване като докторант в секция Етномузеология при ИЕФЕМ-БАН с тема: “Музейни репрезентации на Националното възраждане. Образи на наследството”.
2011 Магистър по стопанско управление, Стопанска академия „Д. А. Ценов” - Свищов
2009 Уредник в раздел „Най-нова история” при Регионален исторически музей – Русе
2007 Бакалавър по история, специализация по Съвременна обща история, Софийски университет „Св. Климент Охридски”
2003 Английска гимназия „Гео Милев”, Русе

Чужди езици:
Английски

Участие в теренни проучвания:
2011 в село Белцов, Русенско

Публикации:
И. Великов. “Памет и музика – щрихи от рецепциите за „забрани” от времето на социализма”. В: Известия на Регионален исторически музей – Русе, том 16. Русе, 2012, 62-76.
И. Великов. “ТКЗС „Девети Септември” с. Белцов – диалог между държава и собственици (1950-1958)”. В: Годишник на Асоциация „Онгъл”, том 12, София, 2013, 47-63.
И. Великов. “Случаят „Ана Вентура” и темата за героичната смърт”. В: Смъртта при социализма. Героика и постгероика. София: Център за академични изследвания, 2013, 77-92.
И. Великов. „Знаци на екопротестите в Русе (1987-1991)”. Под печат.
И. Великов. „Албумът на ТПК „Солидарност” – Русе: визуално послание за промени (края на 50-те – началото на 60-те години на ХХ век)”. В: Сборник с научни публикации по проект BG051PO001-3.3.06.-0060, том ІІ, част 1. София, НБУ, 2015, 266-284.
И. Великов. "Музеен наратив и места на памет, посветени на Филип Тотю (по примери от Великотърновско и Русенско)". В: Музеят отвъд нацията? Дебати в музеологията. София, 2016, 401-414.
И. Великов. "Несъществуващият албум на Комбината за тежко машиностроене - Русе". Под печат.
И. Великов. "Музеи, посветени на Националното възраждане: география и типология". Под печат.
И. Великов. "Трансформация на места на памет в периода на социализма: "Паметниците" при Свищов". Под печат.
И. Великов. "Спектакълът "социалистически начин на живот" от пропагандно-представителните албуми". В: Ненов. Н. (съст.) "33 албума от социализма". Русе: ИИК "РОД", 2016, 45-54.
М. Трифонова, И. Великов. "Снапшот в Русенския музей: професионално ателие "Културно-историческо наследство и археология". В: Сборник с материали от 1. Арнаудови четения. Под печат.

Анотации в каталози:
Регионален исторически музей – Русе. Каталог на колекциите / Rousse Regional Museum of History. Collections Catalogue. Русе, 2013.
Русе – Архитектура и история / Rousse – Architecture and History. Русе, 2013.