Регионален исторически музей - Русе
"All that I experienced afterwards had already been in Roustchouk". Elias Canetti
Отдел „Връзки с обществеността“

Отдел “Връзки с обществеността” в Регионален исторически музей - Русе включва дейността на уредник Красимира Петрова, на компютърен специалист - Чавдар Тихолов и библиотекар - Галя Кърджилова.  Отделът като цяло работи чрез наличните средства за популяризиране и реклама на дейността на музея, осигурява връзка със средствата за масово осведомяване и електронните медии; изготвя договори за съвместна дейност с други музеи, различни институти и фирми; осигурява двустранна дръзка с преподавателите по история, литература и биология от русенските училища; проучва интереса към предмета на музейната дейност, както и възможности за нейното спонсориране и поощряване на дарителството.
Телефон за контакт: 082/825 002, e-mail: pr@museumruse.com